Staročeská kronika tak řečeného DALIMILA

Databáze slov a tvarů

Internetová aplikace zpřístupňuje badatelské veřejnosti Index slov a tvarů Dalimilovy kroniky. Byla vytvořena řešitelským týmem studentů katedry informatiky a výpočetní techniky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, vedeným Bc. Ondřejem Drtinou pod gescí doc. Ing. Přemysla Brady, MSc, Ph.D. Vychází z výsledků studentských projektů, které byly v letech 2013–2020 řešeny na katedře českého jazyka a literatury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni pod vedením PhDr. Evy Pasáčkové, CSc., a Mgr. Martiny Spěváčkové, Ph.D. Hlavním výsledkem těchto projektů bylo vydání indexu v tištěné podobě (Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Index slov a tvarů. 1. část – substantiva, adjektiva. Plzeň: ZČU 2013, 2. část – slovesa. Plzeň: ZČU 2015, 3. část – zájmena, číslovky, neohebné slovní druhy. Plzeň: ZČU 2020). Nedílnou a velmi důležitou součástí řešení bylo vytvoření anotačního editoru, na jehož základě byla zpracována finální podoba pro tisk. Zásadní podporou pro zpracování bylo vytvoření dvou elektronických databází. Tvůrcem byl Ing. Tomáš Brychcín, Ph.D.

Řešitelský tým studentů Fakulty aplikovaných věd ve složení Bc. Ondřej Drtina, Bc. Ondřej Anděl, Bc. Tomáš Pašek a Bc. Milan Vacek tyto pracovní databáze sloučil a vytvořil internetovou aplikaci, která data zpřístupňuje všem uživatelům na webu.

Projekty byly podpořeny vnitřní grantovou soutěží Západočeské univerzity v Plzni.


V případě použití dat z této databáze lze použít citace:
Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Databáze slov a tvarů [online]. Fakulta pedagogická ZČU, katedra českého jazyka a literatury. Verze dat 1.9.21 [cit. ]. Dostupné z: https://dalimilova-kronika.fpe.zcu.cz/