Staročeská kronika tak řečeného DALIMILA

Databáze slov a tvarů

Vyhledávání

Vyhledávat lze bez přihlášení. Přihlášení je určeno pouze editorům databáze.

Manual vyhledávání

Základní možnosti vyhledávání

Vyhledávání je možné podle parametrů uvedených níže. Je možno zvolit jeden nebo kombinaci více parametrů. Budou zobrazeny pouze výsledky, které splňují všechny zadané podmínky. Budou-li zvoleny specifické parametry (viz dále), zobrazí se rozšiřující nabídka volby.

Lemma

Toto vyhledávací políčko umožňuje vyhledávání podle lemmatu. Lze zadat pouze počáteční písmeno, počáteční část slova nebo slovo celé. V případě, že zadaná skupina hlásek nemá být na začátku slova, lze na její začátek připsat operátor %. Je-li potřeba počet předcházejícíh znaků omezit, pak lze za každý znak použít operátor _.

Slovní tvar

Jedná se opět o otevřené políčko pro vyhledávání – vyhledává se podle přesně zadaného tvaru slova.

Rukopisný pramen

Vyhledávání dokladů podle rukopisného pramene funguje na základě rozbalovacího seznamu. Jsou v něm uvedeny všechny zpracované prameny. Pro vyhledávání lze zvolit libovolný počet pramenů současně. Systém najde všechny doklady, které se nachází alespoň v jednom z vybraných pramenů. Nebude-li toto políčko vyplněno, systém automaticky vybere doklady ze všech pramenů.

Pozice

Toto číselné kritérium uvádí pozici dokladu v textových pramenech kroniky (tzv. lokaci dle edice). Lze zadat číslo kapitoly, tj. číselnou hodnotu před lomítkem (nejméně dvoumístnou, např. 00). V tomto případě systém vyhledá všechny záznamy podle čísla kapitoly. Rovněž lze zadat pouze číselnou hodnotu za lomítkem – systém pak vyhledá všechny záznamy podle čísla verše. Třetím možným způsobem je zadání úplné pozice (lokace), tj. hodnoty před lomítkem i za ním (číslo kapitoly i číslo verše, např. 01/05).

Doplňující údaj

Jako doplňující údaj lze vyhledat odkaz na variantní formu lemmatu, a to jak na variantu formy, tak na variantu slovnědruhové charakteristiky, a u sloves údaj o doložené konstrukční spojitelnosti. Pro vyhledání formální varianty je třeba zadat dotaz „srov.“. Pro vyhledání slovesné vazby je třeba zadat dotaz obsahující náležitou pádovou otázku či příslovce (např. „co“, „kam“). Text dotazu lze zadat úplný nebo jen jeho část. Má-li zadanému textu předcházet jeden znak, lze použít operátor _. Má-li předcházet nula až neomezeně znaků, lze použít operátor %.

Slovní druh

Slovní druh lze vybrat z rozbalovacího seznamu. Volbou slovního druhu se zároveň otevře nabídka volby na základě dalších specifických kritérií, tj. pokročilých možností vyhledávání. Popis těchto možností viz tabulka Pokročilé možnosti

Pokročilé možnosti

Slovní druh Pád Číslo Rod Tvar Stupeň Druh Osoba Způsob Čas Slovesný rod Vid Neurčitý slovesný tvar Typ
Substantivum
Adjektivum
Pronomen
Numerale
Verbum
Adverbium
Prepozice
Konjunkce
Partikule
Interjekce

Zkratky

Morfologické zkratky

Morfologická charakteristika je tvořena dvanácti znaky. Pomlčka znamená, že tvar danou morfologickou kategorii nevyjadřuje. Význam ostatních znaků viz dále.

Slovní druh

Znak na první pozici označuje slovní druh vyhledávaného tvaru:

 • N – substantivum
 • A – adjektivum
 • P – pronomen
 • C – numerale
 • V – verbum
 • D – adverbium
 • R – prepozice
 • J – konjunkce
 • T – partikule
 • I – interjekce

Pád

Znak na druhé pozici je tvořen číslem 1–7 označujícím pád:

 • 1 – nominativ
 • 2 – genitiv
 • 3 – dativ
 • 4 – akuzativ
 • 5 – vokativ
 • 6 – lokál
 • 7 – instrumentál

Číslo

Znak na třetí pozici označuje kategorii čísla:

 • S – singulár
 • P – plurál
 • D – duál

Rod

Znak na čtvrté pozici označuje kategorii jmenného rodu:

 • M – maskulinum
 • F – femininum
 • N – neutrum

Stupeň

Znak na páté pozici označuje stupeň tvaru adjektiva nebo adverbia:

 • 1 – pozitiv
 • 2 – komparativ
 • 3 – superlativ

Tvar deklinace

Znak na šesté pozici udává deklinační typ adjektiv:

 • C – tvar deklinace složené
 • N – tvar deklinace jmenné

Proměnný parametr

Sedmá pozice je obsazena proměnným parametrem. Ve vztahu ke slovnímu druhu označuje znak S tvar substantivizovaného adjektiva, znak A označuje pronomen absolutní.

Osmá pozice je obsazena proměnným parametrem. Ve vztahu ke slovnímu druhu mají znaky na této pozici mají různý význam:

Substantivum

Parametr se neudává.

Adjektivum

Parametr se neudává.

Pronomen

Znak udává sémantickou klasifikaci zájmena:

 • P – personale, zájmeno osobní
 • S – posesivum, zájmeno přivlastňovací
 • D – demonstrativum, zájmeno ukazovací
 • Q – interogativum, zájmeno tázací
 • J – relativum, zájmeno vztažné
 • Z – indefinitum, zájmeno neurčité
 • W – negativum, zájmeno záporné

Numerale

Parametr se neudává.

Verbum

Znak udává základní rozlišení slovesných tvarů určitých a neurčitých:

 • F – infinitiv
 • D – indikativ
 • I – imperativ
 • C – kondicionál
 • S – supinum
 • E – přechodník přítomný
 • M – přechodník minulý
 • A – participium perfekta aktiva
 • P – participium perfekta pasiva

Adverbium

Parametr se neudává.

Prepozice

Parametr se neudává.

Konjunkce

 • V – větná
 • C – členská
 • N – navazovací
 • P – spojení s přechodníkem

Interjekce

Parametr se neudává.

Partikule

Parametr se neudává.

Znaky na pozicích 9–12 jsou vyhrazeny slovesným morfologickým kategoriím.

Osoba

Číselný znak na deváté pozici označuje kategorii slovesné osoby:

 • 1 – 1. osoba
 • 2 – 2. osoba
 • 3 – 3. osoba

Čas

Znak na desáté pozici označuje kategorii a tvar slovesného času:

 • P – prézens
 • A – aorist
 • R – préteritum
 • I – imperfektum
 • H – plusquamperfektum
 • F – futurum

Slovesný rod

Znak na jedenácté pozici označuje slovesný rod:

 • P – pasivum
 • A – aktivum

Slovesný vid

Znak na dvanácté pozici označuje kategorii slovesného vidu:

 • P – dokonavé sloveso
 • I – nedokonavé sloveso

Zkratky textových pramenů

 • V – rukopis Vídeňský
 • H – zlomky Hanušovy
 • Hr – zlomky Hradecké
 • C – rukopis Cambridžský
 • F – rukopis Františkánský
 • O – zlomek Olomoucký
 • S – fragment Strahovský
 • K – zlomky Klementinsko-Křižovnické
 • M – zlomky Mnichovské
 • L – rukopis Lobkovický
 • P – rukopis Pelclův
 • Cr – rukopis Cerronský
 • Fs – rukopis Fürstenberský
 • Z – rukopis Zebererův
 • Jš – vydání Pavla Ješína z Bezdězi, Praha 1620
 • Pl – básně připsané při Pulkavově kronice v rukopisu Litoměřickém